Ultimele modificări legislative privind calitatea în construcţii

Ultimele modificări legislative privind calitatea în construcţii

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a suferit importante modificări, principalul obiectiv al noilor reglementări fiind acordarea unei importanţe crescute asigurării siguranţei şi protecţiei vieţii persoanelor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. Legea a fost amendată substanţial, în spiritul corelării cu normele europene, iar, în rândurile de mai jos, voi face referirela cele mai importante modificări.

Una din principalele modificări se referă la lărgirea categoriilor de construcţii vizate de controlul de stat în calitate. Astfel, prevederile Legii nr. 10/1995 urmează să se aplice tuturor construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi, în toate etapele, de la proiectare până la postutilizarea acestora. Au fost eliminatele excepţiile prevăzute la art. 2 din lege privitoare la locuinţele cu parter plus un etaj, singurele clădiri care nu se vor supune controlului de stat al calităţii rămânând cele prevăzute la art.20 alin (3), respectiv cele „unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire”.

De asemenea, se modifică viziunea asupra cerinţelor esenţiale privind calitatea în construcţii, dar şi a factorilor implicaţi în construcţii şi a obligaţiilor acestora în urmărirea comportării privind exploatarea construcţiilor. Actualele cerinţe pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt completate cu cele ce ţin de „utilizarea sustenabilă a resurselor naturale”, iar sistemul calităţii este întregit cu două noi componente: „auditul energetic al clădirilor” şi „atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştior care desfăşoară activitate în construcţii”. În aceeaşi idee, au fost armonizate şi prevederile actuale cu cele europene în ceea ce priveşte obligativitatea certificării şi declarării performanţei pentru produsele utilizate pentru construcţii.

Dacă până în prezent, verificarea calităţii execuţiei construcţiei cădea în sarcina investitorilor prin diriginţii de şantier, potrivit noilor reglementări adoptate în Parlament, această răspundere va fi împărţită cu executantul, prin ”responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi”, angajaţi ai executantului.

Mai mult, ceea ce este foarte important este că s-au adăugat prevederi privind răspunderea proiectanţilor, aceştia urmând să achite, în solidar cu verificatorii proiectului, orice cheltuială generată de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată. În plus, atât proiectanţii, cât şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi prevăzuţi de lege au obligaţia de a încheia asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe toată durata exercitării dreptului de practică.

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*