Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 50/1991

Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 50/1991

Odata cu intrarea în vigoare a Noului Cod Penal și a Noului Cod de Procedură Penală, art. 24 din Capitolul III (“Răspunderi si sancțiuni”) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții a suferit modificări substanțiale

Astfel, se poate observa a restrângere a cazurilor de angajare a răspunderii penale prin dezincriminarea faptei de refuz a emiterii certificatului de urbanism si uniformizarea regimului sancționator pentru toate infractiunile prevazute in art. 24, respectiv închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda al cărei cuantum se va stabili conform sistenului zilelor-amendă (diferit, după cum subiectul activ al infracțiunii va fi o persoana fizică sau o persoana juridică).

De asemenea, s-a largit sfera lucrărilor a căror executarea fără autorizatie de construire, de desfiintare sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, atrag răspunderea penală, respectiv:

b)lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

e)lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;

g)organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote.

Procedural, odată cu noile modificări, instanta de judecată, prin hotararea de fond, poate dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. De asemenea, procurorul sau instanţa de judecată poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal,