Publication

Oportunități de publicare

 

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

  •  În volumul conferinței în limba engleză publicat la Editura ASE
  • În the Conference Proceedings în English Language at ASE University Press

Volumul conferinței va cuprinde lucrări științifice prezentate și acceptate de comitetul științific

The Conference proceedings will comprise of scientific papers presented and accepted by the Scientific council.

  • în reviste partenere ale Conferinței:
  • in partnering Journals

TRIBUNA JURIDICĂ / JURIDICAL TRIBUNE

singura de revistă de științe juridice din România indexată în Web Of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters). Revista este, de asemenea indexata în BSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK 

the only journal with a legal profile in Romania indexed in EMERGING SOURCES CITATION INDEX – WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (since 2015) and in SCOPUS (since 2021). The journal is also indexed in EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK

 

ROMANIAN CONSTRUCTION LAW REVIEW

Editată de Asociația Română de Dreptul Construcțiilor și Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, apare anual în ediție online și print. Revista este indexată în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

Published by the Romanian Society of Construction Law and Law Department of the Faculty of Law from the Bucharest University of Economic Studies, annualy în printed and online forms. The journal is indexed in international databases.